Lễ Thế Phát Xuất Gia của Cô Thánh Tịnh Nghiêm và Lễ Quy Y bên Vietnam (Phim Ảnh)
Thứ hai, 24 Tháng 3 2014 18:06 |
Quản trị viên |
In
PDF.

https://www.youtube.com/watch?v=Mk4Z49FzeQE

LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com