Thông Báo: Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai 2012
Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 18:06 |
Quản trị viên |
In
PDF.

 

Những Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Sắp Tới:

                *Ngày 02/06/12 - 03/06/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

              *Ngày 23/06/12 - 24/06/12 tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Virginia

                    *Ngày 14/07/12 - 15/07/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin

              *Ngày 21/07/12 - 22/07/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco

                    *Ngày 10/11/12 - 11/11/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin

LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com